Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy

Cuốn 1/2:

Cuốn 2/2:

1 Comment

One thought on “Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy

  1. Đây là trọng tâm giáo lý của Phật, đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Phật nói: ((muốn thoát khỏi Tam giới thì đứng ở ngoài sinh diệt mà tu)). Con cám ơn thầy đã nói lên diệu nghĩa .

Chia Sẻ Ý Kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s