THAM VẤN VỚI T.T THÍCH TUỆ GIÁC

Cuốn 1/2:

Cuốn 2/2:

1 Comment

One thought on “THAM VẤN VỚI T.T THÍCH TUỆ GIÁC

 1. OM MANI PADME HUM
  Dearest Master
  Chúng con đươc thấy và nghe Thầy giảng là con cảm nhận, Thầy là Bồ-Tát
  Thầy có một lực rất chân thành và có từ trường đúng họ Thích
  Con đã gặp Thầy năm tới Las vegas
  Con vô cùng thank’s Master and Monastery
  NAMOSHAKYAMUNI BUDHA
  MAMO AMITABHA BUDHA

Chia Sẻ Ý Kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s